Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ

organizowanej przez Międzynarodową Szkołę Europejską im. Jana Kułakowskiego w Warszawie International European School * Warsaw

PREAMBUŁA

Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie od grudnia 2013 roku do końca stycznia 2015 roku prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Freedom - Made in Poland". Ma ona na celu upamiętnienie 25 rocznicy historycznych wydarzeń, które rozpoczęły się w Polsce w roku 1989 i doprowadziły do zmian w całej Europie. Kampania „Freedom - Made in Poland" została zainicjowana umieszczeniem tego hasła w szkolnym kalendarzu, tradycyjnie wykonywanym przez uczniów Szkoły. 19 grudnia 2013 roku podczas naszego corocznego, świątecznego koncertu charytatywnego w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie zostały przedstawione krótkie filmy, a na początku stycznia 2014 roku Szkoła zaprezentowała w Warszawie pierwszy billboard z tym hasłem. Kampania, którą przeprowadza Szkoła ma nie tylko przypomnieć zapoczątkowane w Polsce wydarzenia sprzed 25 lat, ale także uczulić wszystkich mieszkańców Europy na kwestię solidarności z tymi, którzy jeszcze wolnością cieszyć się nie mogą.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KAMPANII

 1. Organizatorem Kampanii społecznej pt. "FREEDOM - MADE IN POLAND", zwanej dalej „Kampanią", jest Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie, w skład której wchodzą wszystkie szkoły prowadzone przez International European School Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiertniczej 140, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonej przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Kampania społeczna o zasięgu ogólnoświatowym odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu od dnia 30 kwietnia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Kampania polegać będzie na wykorzystaniu przez Organizatora Kampanii nadesłanych przez Uczestników Kampanii zdjęć z logo Kampanii w celu popularyzacji hasła Kampanii w Kraju i poza Krajem.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KAMPANII

 1. Kampania skierowana jest do wszystkich osób - Uczestników Kampanii, bez względu na wiek, narodowość, obywatelstwo i miejsce zamieszkania, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest łączne spełnienie poniższych warunków :
  1. zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Kampanii;
  2. pobranie ze strony internetowej: www.freedom-madeinpoland.pl logo z napisem: „FREEDOM - MADE IN POLAND, 25 YEARS OF FREE EUROPE, 1989-2014”;
  3. wydrukowanie logo, albo jego wyświetlenie na tablecie lub telefonie komórkowym;
  4. wykonanie zdjęcia fotograficznego z widocznym logo: „FREEDOM - MADE IN POLAND, 25 YEARS OF FREE EUROPE, 1989-2014”;
  5. przesłanie zdjęcia w pliku formatu jpg. lub tiff., nie przekraczającego 4 Mb na adres mailowy: freedom@freedom-madeinpoland.pl, wraz z: imieniem i nazwiskiem lub Nickiem autora, miejscem wykonania zdjęcia (miejscowość i kraj) oraz adresem mailowym autora zdjęcia. Do informacji o zdjęciu, jego Autor może także nieobowiązkowo dołączyć tytuł zdjęcia.
 3. Ingerencja komputerowa Organizatora Kampanii w wygląd zdjęć dopuszczalna jest wyłącznie w zakresie poprawienia jakości zdjęcia. Wszelkie inne zmiany, jak opracowania, fotomontaż itp. nie będą stosowane.
 4. W Kampanii nie mogą brać udziału fotografie, które:
  1. naruszają przepisy prawne obowiązujące w Polsce,
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
  4. zawierają wizerunki znaków zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym,
  5. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklama),
  6. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Kampanii.
 5. Uczestnik Kampanii, poprzez przystąpienie do Kampanii oświadcza, że nadesłane przez niego zdjęcia nie naruszają prawa ani prawem chronionych dóbr i interesów osób trzecich oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.
 6. Organizator Kampanii zastrzega sobie prawo doboru zdjęć prezentowanych w Kampanii.
 7. Organizator Kampanii nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów wykonania zdjęć oraz ich przesłania na adres mailowy Kampanii.
 8. Organizator Kampanii nie ponosi odpowiedzialności za :
  1. materiały, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych,
  2. podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika Kampanii.
 9. Organizator Kampanii ma prawo do nagrodzenia autorów najciekawszych zdjęć, przysłanych na adres Kampanii, w sposób i w czasie przez siebie ustalonym.

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU

 1. Uczestnik Kampanii oświadcza, że z chwilą przesłania Organizatorowi Kampanii wykonanych przez siebie zdjęć, przenosi na Organizatora Kampanii wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nadesłanych materiałów fotograficznych.
 2. Uczestnik Kampanii poprzez przystąpienie do Kampanii i przesłanie zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie określonym w Regulaminie Kampanii.
 3. W przypadku, gdy na nadesłanych zdjęciach będą znajdować się inne osoby niż Uczestnik Kampanii, autor zdjęcia jest zobowiązany posiadać pisemną zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora Kampanii.
 4. Uczestnik Kampanii upoważnia nieodpłatnie Organizatora Kampanii do korzystania z nadesłanych przez niego zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w celach określonych w Regulaminie Kampanii, w tym w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i innych mediach Organizatora Kampanii, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, obejmujących w szczególności:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
  2. wprowadzenie do pamięci komputera;
  3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć.
 5. Uczestnik Kampanii wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem Kampanii. Brak zgody Uczestnika Kampanii na podanie jego danych, jako autora fotografii, powinien być jednoznacznie zastrzeżony przez Uczestnika Kampanii w chwili przesyłania zdjęć do Organizatora Kampanii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Kampanii znajduje się do wglądu na stronie internetowej kampanii: www. freedom-madeinpoland.pl.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Kampanii można kierować na oficjalny adres e-mail Kampanii: freedom@freedom-madeinpoland.pl.
 3. Nadesłane na adres mailowy Kampanii dane osobowe Uczestnika Kampanii mogą być przetwarzane przez Organizatora Kampanii wyłącznie w celach związanych z organizowaną przez niego Kampanią społeczną. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Kampanii przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2014 roku. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie po ich ogłoszeniu na stronach internetowych Kampanii.

Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie
International European School * Warsaw

Organizator kampanii